Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański