Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, edukacji i wychowania, pomocy społecz